СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
........................................................................................................................................................
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ОБЩА ЦЕЛ: Създаване на обучителна среда, подкрепяща образователното, емоционално, социално и физическо развитие на децата със специални образователни потребности в неговия пълен потенциал.
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
na4alobg.com              Copyright © 2014
Симки ресурсен кабинет
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще

ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04-0099
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Творчески подход за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в СОУ Петко Росен - гр. Бургас"

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности по програмата
Параолимпиада
........................................................................................................................................................
Информационен бюлетин